Staff Members

Updated As On 31/01/2018

 

SL
EMPLOYEE CODE
NAME OF TEACHER
DESIGNATION
Date of Joining in KVS
DATE OF JOINING IN PRESENT POST IN PRESENT KV
1
41100
Sh.G.Priyadarshi
Principal
24.01.2000
21.01.2015
2
41116
Dr. G.P.Sharma
PGT(PHY)
25.09.1986
19.09.2016
3
42270
Sh. Ram Binod Singh
PGT(Hindi)
01.02.1996
08.08.2016
4
44590
Sh. Vivek Kumar Gupta
PGT(CS)
05.09.2007
17.08.2015
5
39990
Sh. Raj Kumar Choudhary
PGT(Biology)
15.08.1997
22.07.2016
6
8345
Sh.Yogendra Bahadur
PGT(Maths)
25.10.2008
 09.11.2017
7
41507
Dr. Lakshman Singh
TGT(Sanskrit)
01.11.1993
03.06.2014
8
40876
Sh. A Kumar Mishra
TGT(English)
01.11.1993
18.07.2016
9
62542
Sh. Krishna Kumar
TGT(English)
05.10.2016
05.10.2016
10
42278
Sh. Rajesh Kumar
TGT(S.St.)
08.08.2003
05.10.2016
11
48975
Sh. Chandra Prakash
TGT(AE.)
03.01.2011
12.08.2013
12
61373
Sh.Amit Kumar
WET
28.11.2014
27.09.2017
13
68206
Sh.Abdul Kadir
TGT(Ph&E)
12.10.2017
12.10.2017
14
51853
Sh. V Kumar Sharma
PRT(Music)
12.12.2007
19.07.2016
15
9964
Sh. M Kumar Mishra
Head Master
25.02.2005
25.02.2015
16
40595
Smt.Rama Sinha
PRT
08.08.1995
10.09.2004
17
40598
Sh.Uma Shakar Prasad
PRT
11.08.1997
23.04.2003
18
9062
Sh. Avinash Kumar
PRT
14.09.2009
25.05.2013
19
59300
Sh. Abhishek Kumar
PRT
20.09.2014
06.05.2016
20
62421
Sh.Santosh Kumar
PRT
06.05.2016
27.09.2017
21
68203
sh.Mohd  Saleem
PRT
16.10.2017
16.10.2017
22
68204
Sh.Parmod Kumar
PRT
17.10.2017
17.10.2017
23
68207
Sh.Sateesh Kumar Maurya
PRT
18.10.2017
18.10.2017
24
68205
Neeraj Kumar
PRT
17.10.2017
17.10.2017
25
50377
Sh. Prabhat Kumar
SSA
15.09.2009
02.07.2016
26
46778
Sh. Raman Kumar
JSA
24.09.2010
20.07.2015
27
57825
Sri. Aakash Kunj
JSA
18.12.2014
12.09.2016
28
41623
Sh. Ram Pukar Singh
L.Attd
01.07.1986
13.05.2013
29
40977
Sh. Bishwanath Mukia
L.Attd
16.04.1998
13.12.2010
30
40573
Sh.Majnoj Ram
Sub-staff
25.04.1989
25.09.2017
31
40575
Sh.Ram Babu Singh
Sub-staff
10.07.1989
25.09.2017
32
40571
Sh.H.C. Mehtar
Sub-staff
10.12.1990
05.10.1994
33
27462
Sh. Ramjeet Prasad
Sub-staff
24.09.1996
13.12.2010
 
 

        Contractual Teacher 

 

SL.No.
Name of Teacher
 Designation
1
Sh.B.N.Prasad
TGT(Maths)
2
Sh.Sandeep Kumar
 TGT(Science)
3
Sh.Kumar Abhishek
 TGT(Hindi)
4
Sh.Manohar Kumar
 TGT(Maths)
5
Sh.Ajay Kumar
 TGT(SST)
6
Sh.Krishna Kr.Raju
 PRT
7
Sh.Pramod kumar
 PRT
8
Mrs.Jajia Shaheen
 PRT
9
Mrs.Gitanjali
 NURSE
10
Sh.Arbind Kumar
 GAME COACH